ULOTKA CLONAZEPAM!

Co to jest lek Clonazepamum TZF i w jakim celu si? go stosuje

Klonazepam nale?y do grupy pochodnych benzodiazepiny. Dzia?a hamuj?co na wiele struktur o?rodkowego uk?adu nerwowego, przede wszystkim zwi?zanych z regulacj? czynno?ci emocjonalnych.
Lek Clonazepamum TZF wykazuje dzia?anie przeciwdrgawkowe, przeciwl?kowe, uspokajaj?ce, dzia?a równie? umiarkowanie nasennie i zmniejsza napi?cie mi??ni szkieletowych. Klonazepam podnosi próg drgawkowy i zapobiega wyst?powaniu uogólnionych napadów drgawkowych. ?agodzi przebieg zarówno napadów padaczkowych uogólnionych jak i ogniskowych.
Klonazepam dobrze wch?ania si? z przewodu pokarmowego. Wydalany jest g?ównie z moczem.

Wskazania do stosowania
Padaczka u doros?ych i u dzieci – napady uogólnione: akinetyczne, miokloniczne, napady toniczno-kloniczne, napady nie?wiadomo?ci oraz napady cz??ciowe (ogniskowe).

Jak stosowa? lek Clonazepamum TZF

Lek Clonazepamum TZF nale?y stosowa? zgodnie z zaleceniami lekarza.
W przypadku w?tpliwo?ci nale?y skontaktowa? si? z lekarzem.
Krzy?yk zaznaczony na tabletkach umo?liwia podzielenie tabletki na 2 lub 4 równe cz??ci.

Doro?li
Pocz?tkowa dawka dobowa nie powinna przekracza? 1,5 mg. Lek nale?y podawa? w 3 dawkach podzielonych, w równych odst?pach czasu. Dawk? nale?y zwi?ksza? stopniowo o 0,5 mg do 1 mg co 3 dni w zale?no?ci od reakcji pacjenta na lek, a? do ustalenia dawki podtrzymuj?cej wynosz?cej zwykle 4 mg do 8 mg na dob?.
Maksymalna dobowa dawka podtrzymuj?ca nie powinna przekracza? 20 mg i powinna by? osi?gni?ta w ci?gu 2 do 4 tygodni leczenia.

Dzieci
Pocz?tkowa dawka u dzieci od 1 do 5 lat wynosi 0,25 mg/dob?, a u dzieci starszych – 0,5 mg/dob?.
Dawka podtrzymuj?ca:

* od 1do 5 lat 1 do 2 mg/dob?
* od 6 do 16 lat 2 do 4 mg/dob?.

Dawk? dobow? nale?y podzieli? na 3 lub 4 cz??ci podawane w równych odst?pach

Je?li w trakcie stosowania leku pacjent odnosi wra?enie, ?e dzia?anie leku jest za mocne lub za s?abe powinien zwróci? si? do lekarza.

Czas leczenia
Czas leczenia zale?y od stanu pacjenta. W przypadku braku poprawy po kilkudniowym stosowaniu klonazepamu nale?y skontaktowa? si? z lekarzem.

Sposób podawania
Lek nale?y przyjmowa? doustnie popijaj?c niewielk? ilo?ci? wody.
Lekarz powinien rozpocz?? leczenie od mo?liwie najmniejszych skutecznych dawek, zwi?kszaj?c je stopniowo co 3 dni, a? do uzyskania odpowiedniego efektu terapeutycznego lub maksymalnej dawki dobowej.
Je?eli niemo?liwe jest podawanie leku w równych dawkach, wi?ksz? dawk? nale?y przyjmowa? przed snem.
Po ustaleniu skutecznej podtrzymuj?cej dawki, lek mo?na przyjmowa? w jednorazowej dawce dobowej przed snem.

Lek nale?y zawsze odstawia? stopniowo pod kontrol? lekarza. Nag?e odstawienie klonazepamu, mo?e spowodowa? zespó? odstawienny. Szczególnie niebezpieczne jest gwa?towne przerwanie terapii prowadzonej przez d?u?szy czas lub terapii wymagaj?cej wysokich dawek leku. Objawy odstawienne s? wtedy bardziej nasilone. Stopniowe odstawianie leku lekarz powinien dostosowa? indywidualnie dla ka?dego pacjenta.

W przypadku zastosowania wi?kszej dawki leku Clonazepamum TZF ni? zalecana:
W przypadku przedawkowania klonazepamu mo?e pojawi? si? senno??, stan dezorientacji, niewyra?na mowa, a w ci??kich przypadkach utrata przytomno?ci, ?pi?czka. Niebezpieczne dla ?ycia mog? okaza? si? zatrucia spowodowane jednoczesnym podaniem klonazepamu i alkoholu lub klonazepamu i innych leków dzia?aj?cych depresyjnie na o?rodkowy uk?ad nerwowy. W przypadku przedawkowania leku nale?y jak najszybciej sprowokowa? wymioty (pod warunkiem zachowanej przytomno?ci) i skontaktowa? si? z lekarzem.
W razie przyj?cia wi?kszej ni? zalecana dawki leku, nale?y niezw?ocznie zwróci? si? do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pomini?cia dawki leku Clonazepamum TZF:
W przypadku pomini?cia dawki leku o sta?ej, okre?lonej porze, lek nale?y przyj?? jak najszybciej, je?li czas do podania kolejnej dawki jest wystarczaj?co d?ugi, lub kontynuowa? regularne przyjmowanie leku.
Nie nale?y stosowa? dawki podwójnej w celu uzupe?nienia pomini?tej dawki.

This entry was posted in Lek Clonazepam. Bookmark the permalink.

Comments are closed.